team

First sample avatar image

Sudhanshu Kumar

CEO

First sample avatar image

Siva Karthikeyan

COO

First sample avatar image

Jiwitesh Sharma

CTO